Aktualności
Otwarcie nowej podczyszczalni ścieków

Na początku 2017 roku Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. rozpoczęły budowę podczyszczalni ścieków, rozpoczynając tym samym jedną z najważniejszych inwestycji proekologicznych. Instalację przekazano do użytkowania w maju 2018 roku.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było usunięcie ze ścieków substancji trudno biodegradowalnych i osiągnięcie parametrów pozwalających na odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zewnętrznego odbiorcy. Zakładanym efektem ekologiczny była również redukcja zużycia wody poprzez zastosowanie zamkniętych układów chłodzenia.

Zadanie realizowane było w ramach projektu „Modernizacja technologii produkcji trotylu, heksogenu i oktogenu”  finansowanego ze środków Skarbu Państwa na podstawie umowy o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną. Wsparcia udzielono z uwagi na szczególne znaczenie projektu dla obronności i bezpieczeństwa Państwa.

W podczyszczalni, której generalnym wykonawcą była polska firma SYMBIONA S.A., zastosowano zaawansowane procesy technologiczne. Podstawowym wyzwaniem była kompozycja ścieków, która nie pozwalała na ich obróbkę metodami używanymi w klasycznych oczyszczalniach. Dodatkowym celem było rozwiązanie zapewniające optymalny rezultat zarówno pod względem oczyszczania jak i wyniku ekonomicznego.

Dobór technologii inżynierowie SYMBIONY poprzedzili skrupulatnymi badaniami laboratoryjnymi, mającymi na celu ustalenie najbardziej optymalnej metody oczyszczania ścieków z zakładu. Po wyborze technologii przeprowadzono modelowanie na instalacji pilotażowej.

Nowatorskie podejście SYMBIONY zakłada wykorzystanie technologii w ich najbardziej optymalnej konfiguracji. Użyto szeregu specjalnie dobranych metod biologicznych, zwykle niewykorzystywanych w takich realizacjach, autorsko łącząc je z zaawansowanymi technikami utleniania. Cały system wykorzystuje zamknięte obiegi wody, przez co generuje ogromne oszczędności w jej zużyciu w skali całego zakładu. Zoptymalizowano również konsumpcję energii. Oczyszczalnia nie wymaga zewnętrznego zarządzania.

Zarówno w trakcie rozruchów, jak i w późniejszej fazie działania, instalacja udowodniła wysokie efekty oczyszczania spełniające założenia projektowe, przy jednoczesnych niskich kosztach operacyjnych.

Podczyszczalnia w Zakładach Chemicznych „NITRO-CHEM” jest jedyną w swoim rodzaju instalacją w Polsce, wyjątkową także w skali światowej.  

W trakcie rozruchu podczyszczalni wykonano wiele badań w zakresie skuteczności oczyszczania ścieków oraz zlecono Politechnice Warszawskiej dokonanie oceny ekotoksyczności ścieków. Zastosowana metodyka pozwoliła na ocenę ekotoksyczności podczyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych z zakładu oraz porównanie jej z ekotoksycznością ścieków bytowych i dodatkowo umożliwiła ocenę wpływu podczyszczonych ścieków przemysłowych na przebieg biologicznego oczyszczania ścieków bytowych.

Wyniki badań udokumentowały m.in. brak istotnych różnic w ekotoksyczności ścieków bytowych i mieszaniny ścieków bytowych z podczyszczonymi ściekami przemysłowymi z Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w odniesieniu do mikroorganizmów osadu czynnego. W praktyce oznacza to, że doprowadzenie podczyszczonych ścieków przemysłowych z zakładu do oczyszczalni komunalnej nie stwarza problemów w jej eksploatacji i nie obniża efektywności oczyszczania.