Aktualności

Oświadczenie Zarządu Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. dotyczące reportażu w "Superwizjere" TVN z dnia 13.10.2018r.

 

  • Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. nie są następcą prawnym dawnych Zakładów Chemicznych „ZACHEM” S.A. w tym w szczególności poprzednich producentów trotylu. Faktem natomiast jest, że produkcja prowadzona przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. jest kontynuacją rozpoczętej przez inne podmioty w 1948 roku produkcji trotylu. Zakłady Chemiczne zostały utworzone w 1992 roku i tylko od tego czasu odpowiadają za korzystanie ze środowiska.
  • Na produkcję Spółki w zakresie materiałów wybuchowych wymagane jest pozwolenie zintegrowane, które poprzedzone jest wykonaniem szeregu badań i analiz potwierdzających, że eksploatujący instalację zastosował wszelkie rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony środowiska. „NITRO-CHEM” dopełnił wszelkich obowiązków i otrzymał od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pozwolenie zintegrowane na prowadzenie produkcji w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych.
  • Przedstawione w reportażu lokalizacje historycznych ognisk zanieczyszczeń, które znajdują się na obecnym terenie Spółki, tzn. doły anilinowe na początku lat 90 staraniem „NITRO-CHEM” zostały zrekultywowane przez „ZACHEM” były przedmiotem badań w 2017 prowadzonych przez akredytowane laboratorium. Wyniki badań chemicznych gruntów wykazały, iż wartości poszczególnych parametrów nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych wartości w glebie lub w ziemi.
  • Inne przedstawione w reportażu potencjalne źródła zanieczyszczenia, tym razem już nie leżące na terenie Spółki, są już przedmiotem działań prowadzonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w ramach projektu „Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Z. Ch. ZACHEM w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, w tym dla obszaru natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu infrastruktura i środowisko. 22 czerwca 2018 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy została zawarta umowa o dofinansowanie projektu na kwotę  425.000 PLN na lata 2018 do 2023. Projekt służy przede wszystkim interesowi publicznemu i przyczynia się do efektywnej realizacji celów poprzez likwidację bezpośredniego zagrożenia środowiskowego w obszarze oddziaływania dawnych Zakładów Chemicznych „ZACHEM” S.A. w Bydgoszczy ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Wisły oraz wyeliminowania bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego mieszkańców osiedli Łegnowo i Łęgnowo-Wieś zlokalizowanych w obszarze migracji zanieczyszczeń z rejonu kompleksu składowiska przy ulicy Zielonej.
  • Gospodarka ściekowa Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w pełni odpowiada wszelkim normom i przepisom prawa w tym zakresie. Ścieki przemysłowe odprowadzane z zakładu podczyszczane są do poziomu określonego jak dla ścieków komunalnych.
  • Zgodnie z naszą wiedzą potencjalnym źródłem zanieczyszczeń dinitrotoluenem może być Centralny Zbiornik Uśredniający eksploatowany przez „CHEM‑WIK” i znajdujący się na jego terenie, w którym zalegają ogromne ilości osadów z ścieków z dawnych produkcji w tym miedzy innymi produkcji dinitrotoluenu prowadzonej na wielką skalę na oddzielnej instalacji produkcyjnej należącej do Zakładów Chemicznych „ZACHEM”.