Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy

na dzień 26 czerwca 2019 roku

 

      

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  0000006791, zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółka Akcyjna w Bydgoszczy.

Zgromadzenie odbędzie się 26 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku Kamiennej (sala konferencyjna na I piętrze Biura Głównego).

 

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018; Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków jako organu Spółki w roku obrotowym 2018 oraz Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania  sprawozdania  finansowego za 2018 rok.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 wraz ze sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych w 2018 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
  8. Udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
  9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

10 . Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Uczestniczący w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przedstawiciele akcjonariuszy – osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze – osoby fizyczne mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości.

 

Ogłoszenie  o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ukazało się w MSiG nr 101 (5740) dnia 27 maja 2019 r. Poz. 27174.