Aktualności
Oświadczenie Zarządu Spółki dotyczące decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

W związku z nieprawomocną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z 27 maja 2019 r. informujemy, że spółka niezwłocznie złoży odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i w dalszym ciągu prowadzić będzie nieprzerwaną produkcję, terminowo realizując kontrakty.

Postępowanie administracyjne dotyczące cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego zostało wszczęte 29 lutego 2016 r. na wniosek CHEMWIK sp. z o.o. w Bydgoszczy, prowadzącej oczyszczalnię „Kapuściska”, będącej spółką zależną Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, które odmówiły przyłączenia Z. Ch. „Nitro-Chem” do swojej sieci.

Zwracamy uwagę, że w przedmiotowej decyzji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZ GW) podzielił stanowisko i argumentację „Nitro-Chem” S.A. w sprawie nierównego traktowania spółki przez CHEMWIK sp. z o.o. i bezpodstawnego oskarżania spółki o rzekome odprowadzanie ścieków niezgodnych z przyjętymi przez organy rządowe normami środowiskowymi (jakościowymi).

Jak czytamy w decyzji: „Gdyby w pozwoleniu wodnoprawnym przyjęto wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach do kanalizacji (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do kanalizacji (miejskiej - dop. „Nitro-Chem”) nie byłoby żadnych przekroczeń jakości odprowadzanych ścieków. Niezrozumiałym jest zatem dlaczego właściciel kanalizacji narzuca takie zaostrzenia, gdyż może zgodnie z obowiązującym prawem w zależności od dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń ustalać dowolną ich wielkość”.

Regionalny Zarząd odniósł się również do jakości ścieków odprowadzanych przez oczyszczalnię „Kapuściska” prowadzoną przez CHEMWIK, wskazując, że ścieki przyjmowane z „Nitro-Chemu” nie zagrażają środowisku: „Jak wynika z pisma Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 16.04.2019 r., od 2016 r. nie nałożono na CHEMWIK kar administracyjnych za przekroczenie wartości wskaźników w ściekach odprowadzanych do środowiska”.

RZ GW w uzasadnieniu decyzji wskazał także na niezasadność części zgłoszenia dokonanego przez CHEMWIK.

 „W toku niniejszego postępowania  CHEMWIK zwracał uwagę, że w ściekach odprowadzanych do kanalizacji znajdują się związki dinitrotoluenu (DNT) i trinitrotoluenu (TNT) załączając analizę 28 związków, które nie są przedmiotem tego postępowania, gdyż nie są wymienione w pozwoleniu wodnoprawnym.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. te wskaźniki nie są wymienione jako substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, których wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i nie określa ich wartości dopuszczalnych ani w ściekach odprowadzanych do wód, ani  w ściekach do kanalizacji”.

Należy podkreślić, że „Nitro-Chem” S.A., jako przedsiębiorstwo o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa jest również odpowiedzialne społecznie i dba o środowisko naturalne. Spółka przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów, a jej działalność jest stale kontrolowana także pod względem parametrów oddawanych ścieków. 

W ostatnim czasie zarząd spółki przeprowadził szereg inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej, doprowadzając do osiągnięcia parametrów odprowadzanych ścieków produkcyjnych znacząco niższych niż odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw domowych.

Działania NITRO-CHEMU na rzecz ochrony środowiska:

  • Naprawa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie zakładu – wartość inwestycji 4 mln zł.
  • Zakończono I etap inwestycji, eliminując najbardziej uciążliwy dla oczyszczalni strumień ścieków – tzw. wód czerwonych.
  • Zakończono II etap inwestycji – budowę mechaniczno-biologicznej podczyszczalni ścieków ścieków – wartość inwestycji ok. 30 mln zł. W 2018 roku spółka z własnej inicjatywy uruchomiła jedyną w Polsce, a wyjątkową także w skali światowej podczyszczalnię ścieków. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały brak istotnych różnic w ekotoksyczności ścieków bytowych i mieszaniny ścieków bytowych
    z podczyszczonymi ściekami przemysłowymi z Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w odniesieniu do mikroorganizmów osadu czynnego.
  • Spółka uzyskała 30 mln zł jako wsparcie z Ministerstwa Skarbu Państwa na modernizację technologii produkcji w celu jeszcze większej poprawy jakości parametrów ścieków.
  • Zmniejszono ilość zużywanej wody, zamykając obiegi chłodnicze.

 

Zarząd Zakładów Chemicznych „Nitro-Chem” S.A.