Aktualności
Nowe pozwolenie wodnoprawne

Dokument reguluje zasady gospodarki wodno-ściekowej w zakładzie, w tym odprowadzania pozostałości poprodukcyjnych do oczyszczalni.  Pozwolenie, udzielone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” od 1 września 2019 r.,  ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” dbają o środowisko naturalne. Przed rokiem oddaliśmy do użytku unikalną w skali światowej mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, która obok instalacji wyparnej, oczyszczającej najbardziej obciążony chemicznie strumień ścieków potrotylowych, jest kluczowym ogniwem instalacji środowiskowych w firmie. Dzięki temu ścieki opuszczające firmę są porównywalne ze ściekami komunalnymi z gospodarstw domowych.