Aktualności
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego do zarządu spółki Zakładów Chemicznych „NITRO CHEM” SA


Rada Nadzorcza Spółki Z. Ch. „NITRO CHEM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie uchwały Nr 35/RN/X/2021 z dnia 05 maja 2021 oraz § 18 ust.1 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do Zarządu Spółki Z.Ch „NITRO CHEM” S.A.

 1. Kandydat do Zarządu Spółki Z. Ch. „NITRO CHEM” S.A. powinien spełniać łącznie poniższe kryteria:

1) posiadać polskie obywatelstwo

2) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w  Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

3) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

5) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.

6) korzystać z pełni praw publicznych,

7) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

8) posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „tajne", a w przypadku braku ww. dostępu zobowiązać się do wypełnienia, w terminie 21 dni od powołania, ankiety bezpieczeństwa osobowego,

9) zobowiązać się - o ile to konieczne, w przypadku powołania do Zarządu Spółki - do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

 1. Kandydat do Zarządu Spółki nie może być osobą, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,

6) została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w  przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,

7) Kandydat składa zgłoszenie zawierające oświadczenia w zakresie opisanym w pkt 1 powyżej. Wzór zgłoszenia oraz regulamin wraz z załącznikami został udostępniony na stronie internetowej Spółki.

 1. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) list motywacyjny, wraz ze standardową klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

2) życiorys CV,

3) oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w ust. 1 pkt 1,

4) inne dokumenty, jakie Kandydat uzna za istotne.

 1. Dokumenty powinny zostać złożone przez Kandydata w odpisach lub oryginałach. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki dodatkowych dokumentów lub oryginałów dokumentów na każde wezwanie organu pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Kandydaci mogą składać zgłoszenia w:

1) siedzibie Spółki w Bydgoszczy, adres: ul. Theodora Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz w dni robocze, w godz. od 7:00 do 15:00 w terminie do dnia 28 maja 2021 r. do godziny 15:00.

2) w pok. Nr 18 (Biuro Zarządu), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne kandydata do Zarządu Spółki - nie otwierać".

 1. Od dnia przyjmowania zgłoszeń kandydatów w Biurze Zarządu Spółki udostępnione będą Kandydatom do wglądu podstawowe informacje o Spółce, tj. aktualny odpis Spółki z KRS, Statut Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy oraz uchwała w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Zarządu Spółki.
 2. Pozostałe informacje o Spółce Kandydaci znajdą również na stronie internetowej Spółki.
 3. Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w  ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Rada Nadzorcza Spółki zweryfikuje złożone zgłoszenia niezwłocznie po upływie terminu określonego do składania zgłoszeń.
 6. Rada Nadzorcza Spółki zaprosi Kandydatów, którzy przeszli wstępną weryfikację do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się w dniu 11 czerwca br. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie na numery telefonów wskazane w  zgłoszeniu.
 7. Zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje w szczególności:

1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym ona działa;

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;

4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;

5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

6) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Zarządu w spółce;

7) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej.

 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci zostaną powiadomieni o jego wyniku telefonicznie na numery telefonu wskazane w zgłoszeniu, w terminie 10 dni od dnia powzięcia uchwały o wyłonieniu Kandydata.
 2. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych oraz wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2020, poz. 735), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.
 3. Rada Nadzorcza ma prawo do korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy innych podmiotów, w tym między innymi podmiotów świadczących usługi doradztwa personalnego.
 4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość odwołania lub zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłaniania Kandydatów. Kandydaci zostaną powiadomieni o odwołanym lub zakończeniu postępowania telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu, w terminie 10 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), proszę o zapoznanie się ze stosownymi klauzulami, których podpisanie i załączenie do zgłoszenia jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko kandydata do Zarządu Spółki X kadencji, które znajdują się w załączniku do ogłoszenia.