Aktualności
Imię Lipy - konkurs dla dzieci


Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. ogłaszają konkurs dla dzieci pracowników pt. „Imię Lipy”.

Na terenie zakładu zaplanowano posadzenie 6 dużych lip. Każda z nich potrzebuje imię! Nazwa drzewka powinna nawiązywać do działalności naszej firmy. Każde dziecko (wiek do 18 lat) może zgłosić propozycję imienia dla jednego drzewa. Nazwę dla lipy należy przesłać mailowo na adres: kwasniewska@nitrochem.com.pl

W mailu należy także napisać :

  • imię, nazwisko, wiek uczestnika,
  • imię, nazwisko, nr tel. rodzica/opiekuna prawnego

Zgłoszenia na konkurs będą przyjmowane do 28 maja do godz. 15.00. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Wyboru imion dokona powołana Komisja konkursowa. W przypadku, gdy zostanie wybrane imię zaproponowane przez więcej niż jednego uczestnika, decyduje kolejność zgłoszenia. Sześciu autorów imion, które zostaną wybrane dla lip, otrzyma atrakcyjne nagrody.   Ogłoszenie konkursu 1 czerwca – w Dzień Dziecka – na profilu Facebook.

„Imię


Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu „IMIĘ LIPY” są Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Theodora Wulffa 18 w Bydgoszczy (85-862), zarejestrowana pod numerem KRS 0000006791, NIP 5540310422 zwanym dalej Administratorem.

Może się Pani/Pan skontaktować z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Komórką wyznaczoną do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych jest Dział Jakości i Audytu tel. 52/374 71 51, e-mail: ochronadanych@nitrochem.com.pl

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu pt. „IMIĘ LIPY”  oraz wręczenie nagród. Podstawa prawną przetwarza danych jest zgoda opiekuna prawnego osoby której dane dotyczą (RODO art. 6 ust. 1 lit. a) celem przeprowadzenia konkursu, udostepnienia informacji o jego wynikach, celach promocyjnych.

Zakres danych osobowych uczestników zbieranych w związku z konkursem:

  • Imię i nazwisko,
  • Wiek uczestnika,
  • Numer telefonu opiekuna prawnego.

Źródło pochodzenia danych osobowych: dane osobowe uczestników zostają podane administratorowi przez ich opiekunów prawnych.

Administrator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji na stronie internetowej Spółki oraz na Facebooku.

Odbiorcami danych osobowych będą: upoważnieni pracownicy Administratora, użytkownicy portalu Facebook, osoby odwiedzające stronę WWW administratora oraz podmiot świadczący usługi hostingu.

Dane osobowe zbierane w związku z organizacją konkursu będą przetwarzane co najmniej do końca wszystkich obowiązków wynikających z organizacji konkursu.

Osoba której dane dotyczą i jej opiekun prawny mają prawo do:

  • Wycofania udzielonej zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania które miało miejsce na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem;
  • Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  • Sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
  • Wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

Dane osobowe uczestników konkursu nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.