Aktualności
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego do Zarządu spółki Zakładów Chemicznych „NITRO CHEM” SA


Rada Nadzorcza Spółki Z. Ch. „NITRO CHEM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje o odwołaniu postępowania kwalifikacyjnego do Zarządu X kadencji ogłoszonego na stronie www.nitrochem.com.pl w dniu 10.05.2021 r. oraz w Dzienniku „Rzeczpospolita" w dniu 10.05.2021 r., jednocześnie Rada Nadzorcza  działając na podstawie uchwały Nr 37 /RN/X/2021 z dnia 25 maja 2021 oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do Zarządu Spółki: Zakłady Chemiczne „NITRO CHEM” S.A., na stanowiska:

 1. Prezesa Zarządu,
 2. Wiceprezesa Zarządu,
 3. Członka Zarządu.
 1. Kandydat do Zarządu Spółki Zakładów Chemicznych „NITRO CHEM” S.A. powinien spełniać łącznie poniższe kryteria:

1)  posiadać polskie obywatelstwo,

2)  posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w  Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

3) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek bądź jako urzędujący członek organu zarządzającego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent,

5) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),

6) korzystać z pełni praw publicznych,

7) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

8) posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „poufne”, a w przypadku braku ww. dostępu zobowiązać się do wypełnienia, w terminie 21 dni od powołania, Ankiety bezpieczeństwa osobowego,

9)  zobowiązać się - o ile to konieczne, w przypadku powołania do Zarządu Spółki - do rozpoczęcia w terminie 21 dni, a następnie ukończyć z wynikiem pozytywnym szkolenie w instytucji upoważnionej do prowadzenia szkolenia, potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 1. Kandydat do Zarządu Spółki nie może być osobą, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

5) aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,

6) została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w  przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,

7) pracowała wcześniej w Inspektoracie Uzbrojenia lub w innej instytucji publicznej, na stanowisku, na którym miała wpływ na umowy zawierane ze Spółką w zakresie jej zasadniczej działalności (tj. produkcji specjalnej), w dowolnym czasie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania zgłoszeń kandydatów.

 1. Kandydat składa zgłoszenie zawierające oświadczenia w zakresie opisanym w pkt 1 i 2 powyżej. Wzór zgłoszenia oraz regulamin wraz z załącznikami został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.nitrochem.com.pl). Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) życiorys CV, zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego,

2) list motywacyjny,

3) oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w pkt 1 i 2, składane w dokumencie pn. „Formularz oświadczenia kandydata do Zarządu”,

4) kwestionariusz osobowy,

5) klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy,

6) klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A.,

7) przygotowaną przez Kandydata koncepcję zarządzania Spółką i jej rozwoju.

8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starszą niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),

9) aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zajmowania stanowiska kierowniczego (nie starsze niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),

10) inne dokumenty, jakie Kandydat uzna za istotne. potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,

 1. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.
 2. Dokumenty powinny zostać złożone przez Kandydata w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Kandydaci mogą składać zgłoszenia w:

1) siedzibie Spółki w Bydgoszczy, adres: ul. Theodora Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz w dni robocze, w godz. od 7:00 do 15:00, w terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. do godziny 15:00.

2)  w pok. Nr 18 (Biuro Zarządu), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne kandydata do Zarządu Spółki - nie otwierać",

albo

3) listem poleconym lub pocztą kurierską, w siedzibie Spółki, adres: ul. Theodora Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne kandydata do Zarządu Spółki - nie otwierać", przy czym o dochowaniu terminu decyduje wówczas dzień i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

 1. Od dnia przyjmowania zgłoszeń kandydatów w Biurze Zarządu Spółki udostępnione będą Kandydatom do wglądu podstawowe informacje o Spółce, tj. aktualny odpis Spółki z KRS, Statut Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy oraz uchwała w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Zarządu Spółki.
 2. Pozostałe informacje o Spółce Kandydaci znajdą również na stronie internetowej Spółki.
 3. Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w  ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci ci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Rada Nadzorcza Spółki zweryfikuje złożone zgłoszenia niezwłocznie po upływie terminu określonego do składania zgłoszeń.
 6. Rada Nadzorcza Spółki zaprosi, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, Kandydatów, którzy przeszli wstępną weryfikację, do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się w dniu 18 czerwca 2021 r., a odbędą się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, adres: ul. Theodora Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie na numery telefonów wskazane w  zgłoszeniu.
 7. Zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje w szczególności:

1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym ona działa;

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;

4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;

5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

6) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji  Zarządu w spółce;

7) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej.

8) przygotowaną przez Kandydata koncepcję zarządzania Spółką i jej rozwoju.

 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci zostaną powiadomieni o jego wyniku telefonicznie na numery telefonu wskazane w zgłoszeniu bądź pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu, w terminie 10 dni od dnia powzięcia uchwały o wyłonieniu Kandydata.
 2. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych oraz wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.
 3. Rada Nadzorcza ma prawo do korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy innych podmiotów, w tym między innymi podmiotów świadczących usługi doradztwa personalnego.
 4. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość odwołania albo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłaniania Kandydatów. Kandydaci zostaną powiadomieni o odwołanym lub zakończonym postępowaniu telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu, w terminie 10 dni od dnia podjęcia uchwały o odwołaniu lub zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.
 5. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi
  w Postępowaniu kwalifikacyjnym jest Sekretarz Rady Nadzorczej Bartosz Czajka, tel. 881 211 387 (w godz. od 9 do 14 w dni robocze), adres e-mail: b.czajka@nitrochem.com.pl.