Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

na dzień 24 kwietnia 2019 roku

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  0000006791 na  podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki  zwołuje na dzień 24 kwietnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zgromadzenie odbędzie się 24 kwietnia 2019 r.  roku o godz. 10:00 w siedzibie MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku Kamiennej.

 

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 21.04.2019 r.

Uczestniczący w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przedstawiciele akcjonariuszy – osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze – osoby fizyczne mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 (52) 361  11 24
lub mailem: nowak@nitrochem.com.pl

Zarząd zamieścił również ogłoszenie o zwołaniu NWZ w MSiG Nr 63(5702) Poz.16608