Dla akcjonariusza

Na mocy Ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 zwana dalej: Ustawą) wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych. Oznacza to, że akcje nie będą mogły posiadać dotychczasowej formy papierowego dokumentu i będą musiały być zarejestrowane w tzw. rejestrze akcjonariuszy. Rok 2020 będzie rokiem przygotowania wszystkich spółek akcyjnych do prowadzenia rejestrów akcjonariuszy w formie elektronicznej. Podmiotem prowadzącym elektroniczny rejestr akcjonariuszy może być:

  • dom maklerski, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy, albo
  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – prowadzący rejestr w depozycie.

Podmiot prowadzący elektroniczny rejestr akcjonariuszy dla Spółki zostanie wybrany na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Ważne daty:

30.06.2020 r. Spółka Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM”S.A. po raz pierwszy od wskazanej daty wezwie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce (zwrotu posiadanych papierowych dokumentów akcji) - (art. 16 ust. 1 Ustawy)

31.11.2020 r. termin ostatniego (piątego) wezwania Akcjonariuszy Spółki do zwrotu złożenia dokumentów akcji w Spółce (zwrotu posiadanych papierowych dokumentów akcji) - (art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy)

01.01.2021 r. – moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa (zachowają wyłącznie moc dowodową w zakresie wykazania przez akcjonariusza przysługujących
mu praw udziałowych). Akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy (art. 15 ust. 1 i 2 Ustawy)

01.01.2026 r. – nastąpi utrata mocy dowodowej dokumentu akcji w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe   (art. 15 ust. 2 Ustawy)