Dla akcjonariusza

Od dnia 1 marca 2021 r. obowiązywać będzie zasada tzw. dematerializacji akcji przysługujących akcjonariuszom we wszystkich spółkach akcyjnych, także w Zakładach Chemicznych „NITRO-CHEM”S.A. Polega to na zastąpieniu papierowej wersji dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) zapisem elektronicznym w systemie informatycznym, w ramach tzw. rejestru akcjonariuszy.

Oznacza to, że od 1 marca 2021 r. akcje nie będą mogły mieć formy papierowego dokumentu. Odpowiednikiem dokumentu akcji będą zapisy w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez profesjonalny podmiot zewnętrzny za pomocą systemu informatycznego (wyboru tego podmiotu Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. dokonają najpóźniej do końca września 2020 r.). Obrazowo można porównać to do sytuacji, gdy zamiast gotówki ta sama kwota środków pieniężnych zostaje zapisana w elektronicznym systemie bankowym. Co najważniejsze, akcjonariusz będzie miał nadal tę samą liczbę akcji, o tej samej wartości nominalnej, co dotychczas. Akcjonariusz będzie mógł wykonywać te same uprawnienia wynikające z akcji: prawo do dywidendy uchwalonej przez walne zgromadzenie, prawo do udziału i głosowaniu na walnym zgromadzeniu, itd. Jedyna w zasadzie różnica w sytuacji akcjonariusza będzie polegać na braku dysponowania dokumentem akcji. Jeżeli jednak akcjonariusz będzie chciał potwierdzić swoje uprawnienia do akcji (np. żeby wziąć udział w walnym zgromadzeniu, wykazać stan majątku bankowi lub innej instytucji finansowej), na wniosek akcjonariusza podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wyda dokument – tzw. imienne świadectwo rejestrowe, w którym potwierdzi m.in. liczbę akcji przysługujących akcjonariuszowi i ich wartość nominalną.

Dokument ten będzie wskazywał cel wystawienia świadectwa oraz termin jego ważności: termin ten będzie istotny, gdyż na czas ważności świadectwa (ale tylko na ten czas) obowiązywał będzie zakaz zbycia akcji. Jeżeli akcjonariusz będzie chciał wykazać prawo do akcji w celu ich sprzedaży, darowizny czy ustanowienia zabezpieczenia (zastawu, zastawu rejestrowego) kredytu lub pożyczki, na jego żądanie podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wyda w formie pisemnej lub elektronicznej aktualną informację z rejestru akcjonariuszy (uzyskanie świadectwa rejestrowego będzie w tym wypadku niecelowe, gdyż w okresie ważności świadectwa nie można dokonywać zbycia akcji).

W celu doprowadzenia do dematerializacji akcji i zapewnienia, że od 1 marca 2021 r. akcjonariusze Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. zostaną ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy wraz ze wskazaniem przysługujących im akcji, konieczne będzie złożenie przez nich dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) oraz podanie danych akcjonariusza, które będą potrzebne dla rejestracji.

Podkreślić należy, że złożenie dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) jest konieczne dla ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy, gdyż nie będzie dopuszczalne dokonanie wpisu w tym rejestrze „z urzędu” na podstawie danych zawartych w księdze akcyjnej. Wraz ze złożeniem dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) akcjonariusz uzyska pisemne potwierdzenie złożenia dokumentu. O miejscu i terminie, od którego dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) będą mogły być składane, Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. poinformuje 5-krotnie, po raz pierwszy do 30 września 2020 r. Zawiadomienie to będzie również określać, jakie dane akcjonariusz będzie musiał podać w celu ujawnienia ich w rejestrze akcjonariuszy. Stosowna Informacja ukaże się na stronie internetowej spółki www.nitrochem.com.pl, w zakładce „Dla akcjonariuszy”. Ogłoszenie ukazywać się będzie także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W praktyce, aby zapewnić sprawność wpisów w rejestrze akcjonariuszy najlepiej będzie złożyć dokumenty akcji do końca stycznia 2021 r. Nie istnieje potrzeba składania dokumentów niezwłocznie po ogłoszeniu: pierwsze dni będą mogły wiązać się z istnieniem dużych kolejek, więc prosimy o wybór dogodnego dnia spośród kilku miesięcy na złożenie dokumentów.

Jednocześnie od dnia 1 marca 2021 r. moc prawną będą posiadać zapisy w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr ten zastąpi księgę akcyjną prowadzoną do tego czasu przez ZCH NITRO-CHEM S.A.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn akcjonariusz nie złoży dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) przed dniem 1 marca 2021 r., nie pozbawi go to praw do akcji i możliwości wpisania akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy. Dokumenty nadal będą mogły być składane w Zakładach Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A., a spółka niezwłocznie przekaże informacje o akcjonariuszu i liczbie jego akcji podmiotowi prowadzącemu rejestr. Moc dowodowa dokumentów akcji wygaśnie po 1 marca 2026 r. Złożenie dokumentów już w 2020-2021 r. jest jednak istotne, gdyż do czasu ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy nie będzie możliwe wykonywanie uprawnień z akcji (w tym uzyskanie dywidendy).

Zbycie akcji (sprzedaż, darowizna) będzie oczywiście nadal możliwe. Nadal będzie obowiązywała procedura określona w Statucie Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A.

Uwaga: zbycie akcji przed 1 marca 2021 r. wymaga wydania dokumentu akcji (art. 339 k.s.h.) i zgłoszenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej (art. 341.s.h k.); wówczas w celu dematerializacji nabywca powinien złożyć w Spółce dokument akcji (odcinek zbiorowy). Oznacza to, że po złożeniu Spółce dokumentu akcji (odcinka zbiorowego) aż do 1 marca 2021 r. nie będzie możliwa sprzedaż akcji (z uwagi na treść art. 339 k.s.h. warunkiem sprzedaży jest bowiem w tym czasie wydanie nabywcy dokumentu akcji, względnie: odcinka zbiorowego akcji imiennych). Podstawa prawna:
- obowiązujące od 1 marca 2021 r. przepisy art. 328 – art. 32814 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”),
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798).