Dla akcjonariusza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 17 lipca 2020 roku podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 5 138 777,28 zł tj. 3,36 zł  na jedną akcję.

Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę w następujący sposób:

  • Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej   przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu lub przesłaniu do Spółki stosownej dyspozycji określającej dane akcjonariusza oraz nr konta bankowego, podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze wraz załączonym odpisem aktualnym z ww. Rejestru (nie dot. Skarbu Państwa). Dywidenda będzie wypłacona w trzech równych ratach w niżej określonych terminach:
  • I rata w terminie do 20 sierpnia 2020 r.
  • II rata w terminie do 20 października 2020 r.
  • III rata w terminie do 18 grudnia 2020 r.
  1. Dla akcjonariuszy będących na dzień wypłaty pracownikami Spółki – trzy raty jednym przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza w terminie do 20 sierpnia 2020 r.
  1. Dla pozostałych akcjonariuszy – osób fizycznych (w tym  m.in. dla emerytów i rencistów) trzy raty jednym przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza do 20 sierpnia 2020 r. W przypadku nie podania przez akcjonariusza numeru rachunku bankowego wypłata zostanie zrealizowana gotówką w banku Millennium na podstawie stosownej dyspozycji. Dywidenda będzie do podjęcia (wypłacenia)  w dowolnym oddziale banku Millenium od 20 sierpnia do 4 września 2020 r. na podstawie nr dowodu osobistego podanego w oświadczeniu.
  1. W kwocie należnej akcjonariuszom, będącym osobami fizycznymi, dywidendy, zostanie uwzględniony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu uzyskanych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.

Szczegółowych informacji udziela  Biuro Zarządu Spółki tel. 52-361-11-24