Dla akcjonariusza

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy na dzień 23.09.2020.

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, pod adresem: ul. T. Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000006791, posiadającej nr NIP: 5540310422, REGON: 091129384, kapitał zakładowy w wysokości 15 293 980,00 zł w całości wpłacony (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 września 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: „NWZ”).

NWZ odbędzie się 23 września 2020 r. o godz. 11:00 w lokalu spółki MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku Kamiennej.

Szczegółowy porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad NWZ.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
  3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. X kadencji.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie obrad NWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 20 września 2020 r.

Uczestniczący w NWZ przedstawiciele akcjonariuszy – osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze – osoby fizyczne mogą brać udział w NWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości.

Mając na uwadze powyższe, ze względu na obowiązujący stan epidemii i konieczność zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa uczestnikom NWZ, zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie Spółki o zamiarze uczestnictwa w NWZ do dnia 16 września 2020 roku, przesyłając wiadomość e-mail na adres: nitrochem@nitrochem.com.pl.

Wypełniając obowiązek wynikający z przepisu art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych poniżej przedstawiamy propozycję zmian do Statutu Spółki:

  1. 101 ust. 2 pkt 3 o dotychczasowej treści:

„wyznaczanie jednego członka Rady Nadzorczej w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego Spółce. W tym samym trybie może następować odwołanie członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Skarb Państwa.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„ma prawo powoływać jednego członka Rady Nadzorczej, w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego Spółce. W takim samym trybie następuje odwołanie tego członka Rady Nadzorczej.”

  1. 24 ust. 4 o dotychczasowej treści:

„Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 25, powołuje Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 25 ust. 1, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

  1. 25 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„Do czasu gdy Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, jednego członka Rady Nadzorczej wyznacza podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa w formie pisemnego oświadczenia woli wobec Spółki. Odwołanie członka Rady Nadzorczej wyznaczonego w powyższy sposób następuje w tym samym trybie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W czasie, gdy akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa, podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa przysługuje prawo do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej, w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego Spółce. W takim samym trybie następuje odwołanie tego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.”.

Ogłoszenie  o Nadzwyczajnym Walnym  Zgromadzeniu Spółki ukazało się w MSiG nr 167 (6057) dnia 27 sierpnia 2020 r. Poz. 42946.