Dla akcjonariusza

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako: Spółka), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia oryginałów dokumentów akcji w siedzibie Spółki. Akcje należy składać w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Theodora Wulffa 18 w Bydgoszczy (I piętro, pok. 25),  w każdy wtorek, środę i czwartek, w godzinach od 7:00 do 15:00. Ostateczny termin złożenia dokumentów akcji to 28 lutego 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że powyższy obowiązek wynika z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, dalej jako „Ustawa”), która wprowadza do polskiego porządku prawnego obowiązkową dematerializację akcji spółek. Oznacza to zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez profesjonalny podmiot zewnętrzny za pomocą systemu informatycznego.

Tym samym, moc aktualnych - papierowych dokumentów akcji wydanych przez Spółkę, które Państwo posiadacie, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Podkreślamy, że złożenie przez Państwa dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) jest konieczne dla ujawnienia Państwa praw w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. Nie jest dopuszczalne dokonanie wpisu w tym rejestrze „z urzędu”, na podstawie samych tylko danych zawartych w księdze akcyjnej Spółki. Wpis do rejestru może zostać dokonany wyłącznie na podstawie dokumentu akcji. Wraz ze złożeniem dokumentów akcji (odcinków zbiorowych), akcjonariusz uzyska od Spółki pisemne potwierdzenie złożenia dokumentu.

Wskazujemy, że po złożeniu w Spółce dokumentu akcji i wpisaniu Państwa do elektronicznego rejestru akcjonariuszy, nadal będziecie Państwo posiadali tę samą liczbę akcji, o tej samej wartości nominalnej, jak dotychczas. Będziecie mogli Państwo wykonywać te same uprawnienia wynikające z akcji, tj.: prawo do dywidendy uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Spółki, prawo do udziału i głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu, itd.

Rejestr akcjonariuszy, zgodnie z wymogami Ustawy, będzie prowadzony przez podmiot uprawniony    do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biuro Maklerskie w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa. Rejestr będzie jawny dla każdego Akcjonariusza i Spółki. Wpisów w rejestrze będzie dokonywał wyłącznie PKO BP BM jako prowadzący Rejestr, na wniosek uprawnionych osób reprezentujących Spółkę.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej www.nitrochem.com.pl w zakładce „dla akcjonariusza, pod adresem: https://www.nitrochem.com.pl/cms/dla-akcjonariusza/ publikowane są na bieżąco komunikaty adresowane do Akcjonariuszy.

Informacje dodatkowe:

  1. Ci z Państwa, którzy utracili dokument akcji, wskutek zniszczenia, zgubienia lub bezprawnego zabrania, mogą skorzystać sądowej procedury umarzania dokumentów, opisanej w dekrecie z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów. Konieczne będzie w tym celu złożenie odpowiedniego wniosku o umorzenie dokumentu akcji do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Spółki – tj. Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. W przypadku uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu, Spółka wyda akcjonariuszowi nowy dokument akcji, który następnie umożliwi wpisanie go do elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Podkreślamy, że Spółka we własnym zakresie nie realizuje, ani nie wszczyna powyższej procedury przed Sądem – leży to w wyłącznej gestii akcjonariusza.
  1. Ci z Państwa, którzy nabyli akcje, w drodze umowy sprzedaży, darowizny czy też spadkobrania, a nie przedstawili dotychczas Spółce umowy ani żadnego dokumentu potwierdzającego nabycie akcji, są zobowiązani dostarczyć je wraz z dokumentem akcji. Jednocześnie podkreślamy, że do skutecznego przeniesienia własności akcji, konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków: uzyskanie zgody Zarządu na zbycie akcji, złożenie pisemnego oświadczenia o przeniesieniu akcji albo na samym dokumencie akcji, albo w osobnym dokumencie oraz przeniesienie posiadania dokumentu akcji.

Ewentualne pytania w sprawie dematerializacji akcji prosimy kierować do:

  1. Pauliny Nowak – Specjalisty ds. Administracyjno – Prawnych
  2. Joanny Sztolcman – Prokop – Specjalisty ds. Administracyjnych

pod nr tel. 52 374 73 50.

Powyższe ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 210 (6100), poz. 58019 z dn. 27.10.2020 r.