Dla akcjonariusza

1. Szczegóły dotyczące aspektów prawnych dematerializacji znajdziecie Państwo na stronie naszego serwisu.

2. W celu zdematerializowania akcji właściciel odcinka zbiorowego akcji lub jego pełnomocnik musi zgłosić się do Spółki Z.Ch. NITRO-CHEM z:

  • oryginałem dokumentu akcji,
  • oryginałem dokumentu potwierdzającego sposób nabycia akcji,
  • dowodem osobistym,
  • w przypadku pełnomocników akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - z oryginałem pełnomocnictwa,
  • w przypadku pełnomocników akcjonariuszy będących osobami prawnymi – z oryginałem pełnomocnictwa podpisanego zgodnie z reprezentacją spółki oraz aktualnym wydrukiem KRS.

3. Aby dokonać dematerializacji akcji należy zgłosić się osobiście do siedziby Dyrekcji przy ul. Theodora Wulffa 18 w Bydgoszczy, pok. 25, na I piętrze, w dniach od wtorku do czwartku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 7:00 do 15:00. Termin składania dokumentów upływa 28.02.2021 r.

Zaznaczamy, że nie jest możliwe dokonanie dematerializacji akcji w trybie korespondencyjnym.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną obowiązuje konieczność zakrywania nosa i ust oraz ograniczenie czasu przebywania terenie Spółki do potrzebnego na załatwienie w/w formalności.

4. Po złożeniu odcinka zbiorowego akcji wraz z dokumentem potwierdzającym nabycie akcji otrzymają Państwo pokwitowanie, które będzie stanowiło dowód na wpisanie Państwa do rejestru akcjonariuszy systemu Banku PKO BP. Aby dopełnić formalności, po 1 marca 2021 r. każdy akcjonariusz będzie musiał udać się do 1. Oddziału Banku PKO BP przy ul. Gdańskiej 23, w celu podania numeru rachunku bankowego do wypłaty dywidendy.

Ewentualne pytania w sprawie dematerializacji akcji prosimy kierować do:

  • Pauliny Nowak – Specjalisty ds. Administracyjno – Prawnych
  • Joanny Sztolcman – Prokop – Specjalisty ds. Administracyjnych

pod nr tel. 52 374 73 50

Postępowanie w przypadku utracenia dokumentu przez Akcjonariusza

Ci z Państwa, którzy utracili dokument akcji, wskutek zniszczenia, zgubienia lub bezprawnego zabrania, mogą skorzystać sądowej procedury umarzania dokumentów, opisanej w dekrecie z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów. Konieczne będzie w tym celu złożenie odpowiedniego wniosku o umorzenie dokumentu akcji do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Spółki – tj. Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który to rozpoznaje sprawę w postępowaniu nieprocesowym.

1. Wniosek o umorzenie dokumentu akcji powinien oprócz danych ogólnych zawierać:

  • wymienienie wystawcy dokumentu akcji i jego siedziby;
  • oznaczenie dokumentu akcji, jego rodzaju i znamion odróżniających go od innych tego samego rodzaju dokumentów, wystawionych przez tego samego wystawcę, oraz
  • uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu akcji i okoliczności jego utraty.

2. Wniosek może zawierać także żądanie, aby sąd zakazał pod rygorem nieważności dokonywania jakichkolwiek transakcji, dotyczących praw z utraconego dokumentu akcji, Spółce zaś zabronił wypłat z tego dokumentu akcji lub w ogóle spełnienia świadczenia, jak również zamiany dokumentu akcji na inny. Żądanie to sąd rozpoznaje niezwłocznie. Zarządzenie tymczasowe uwzględniające żądanie doręcza się z urzędu Spółce jako wystawcy dokumentu akcji i uczestnikom postępowania. Sąd wzywa wszystkich roszczących prawa do dokumentu akcji przez ogłoszenie publiczne, zamieszczone w piśmie urzędowym przeznaczonym do ogłoszeń (w tym wypadku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), aby w terminie wskazanym w ogłoszeniu zgłosili swe prawa i złożyli w sądzie ten dokument, gdyż w razie niezłożenia dokument może być umorzony, przy czym w tymże ogłoszeniu podaje do wiadomości także fakt wydania zarządzenia tymczasowego. Termin do zgłoszenia praw i złożenia dokumentu wynosi w sprawach wniosków o umorzenie dokumentów akcji imiennych trzy miesiące, licząc od daty ukazania się ogłoszenia. Jeżeli wnioskodawcą nie jest ostatni posiadacz prawny dokumentu akcji, lecz inna osoba, a ostatni posiadacz jeszcze przed zarządzeniem ogłoszeń sprzeciwi się umorzeniu dokumentu, sąd wyznacza rozprawę i stosownie do jej wyniku albo oddala wniosek o umorzeniu dokumentu akcji, albo zarządza dalsze postępowanie.

3. Jeżeli utracony dokument akcji zostanie złożony, sąd wyznacza wnioskodawcy odpowiedni termin do sprawdzenia dokumentu i wystąpienia na drogę postępowania spornego celem odzyskania dokumentu. Po bezskutecznym upływie terminu, sąd na żądanie tego, kto złożył dokument, uchyla tymczasowe zarządzenie, umarza postępowanie i zwraca mu dokument akcji.

4. W razie niezłożenia utraconego dokumentu akcji, sąd po upływie miesiąca od końca terminu do zgłoszenia praw wydaje stosownie do ustalonych okoliczności postanowienie co do umorzenia utraconego dokumentu akcji. Postanowienie sądu po uprawomocnieniu się powinno być ogłoszone w ten sposób, w jaki było ogłoszone wezwanie do złożenia dokumentu akcji (tj. znowu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Gdy dokument akcji zostanie prawomocnie umorzony, Spółka zobowiązana będzie wydać osobie, na której żądanie nastąpiło umorzenie, na jej koszt nowy dokument albo, gdy wierzytelność (np. z tytułu wypłaty dywidendy) jest wymagalna, spełnić świadczenie. Jeżeli jednak umorzenie dokumentu akcji nastąpiło nie na żądanie ostatniego posiadacza prawnego, lecz innej osoby, postanowienie sądu oznacza, komu ma być wydany dokument lub spełnione świadczenie.

5. Koszty postępowania przed sądem ponosi wnioskodawca – tj. osoba ubiegająca się o wydanie postanowienia przez Sąd. Na powyższe koszty, składały się będą koszty poniesione w zależności od okoliczności i tego, czy pojawi się spór co do utracenia dokumentu lub jego praw własności. Na pewno, w koszty procesu zostanie zaliczona opłata stała od wniosku o umorzenie utraconego dokumentu, która zgodnie z art. 66 Ustawy o kosztach wynosi 200,00 zł, a także koszty ogłoszeń publikowanych przez sąd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, gdzie jedno ogłoszenie, zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia o MSIG, wynosi 500,00 zł i jest to opłata stała. W przypadku postępowania o umorzenie utraconego dokumentu, należy się liczyć z tym, że ogłoszenia w MSIG – zgodnie z informacjami podanymi powyżej, będą co najmniej dwa.

Podkreślamy, że Spółka we własnym zakresie nie realizuje, ani nie wszczyna powyższej procedury przed Sądem – leży to w wyłącznej gestii akcjonariusza.