Dla akcjonariusza

Zarząd Zakładów Chemicznych "NITRO-CHEM" Spółki Akcyjnej w Bydgoszczy, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006791 (dalej także jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 38 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych "NITRO-CHEM" Spółka Akcyjna w Bydgoszczy.

Zgromadzenie odbędzie się 22 czerwca 2021 roku, o godz. 1100, w siedzibie MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku Kamiennej (sala konferencyjna na I piętrze Biura Głównego).

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o przelew wierzytelności pomiędzy: MESKO S.A., Zakładami Chemicznymi „NITRO-CHEM” S.A., Zakładami Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o., a Santander Bank Polska S.A.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  2. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  3. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 r.,
  4. Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020,
  5. Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługo doradztwa związanego z zarządzaniem Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy za 2020 rok,
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki Zakładów Chemicznych „Nitro-Chem” S.A. w Bydgoszczy za rok obrotowy 2020.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
  1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  2. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  3. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 r.,
  4. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020,
  5. sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługo doradztwa związanego z zarządzaniem Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
  3. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020,
  4. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
  5. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium                              z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zobowiązanie do ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu pomiędzy Zakładami Chemicznymi „NITRO-CHEM” S.A. a Polską Spółką Gazowniczą sp. z o.o.
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Uczestniczący w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przedstawiciele akcjonariuszy - osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze - osoby fizyczne mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.

Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości.

Powyższe ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 101 (6246), poz. 34111, w dniu 27.05.2021 r.