Dla akcjonariusza

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem: ul. T. Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000006791, posiadającej nr NIP: 5540310422, REGON: 091129384, kapitał zakładowy w wysokości 15 293 980,00 zł w całości wpłacony (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 398 k.s.h. i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 39 ust. 3 pkt. 15 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 lipca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: „NWZ”).

NWZ odbędzie się 23.07.2021 r. o godz. 11:00 w lokalu spółki MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku Kamiennej.

Szczegółowy porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad NWZ.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
  3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody następczej na zawarcie Porozumienia pomiędzy Spółką a PGZ S.A. oraz innymi spółkami z Grupy Kapitałowej PGZ.
  6. Zamknięcie obrad NWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 20.07.2021 r.

Uczestniczący w NWZ przedstawiciele akcjonariuszy – osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze – osoby fizyczne mogą brać udział w NWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości.

Mając na uwadze powyższe, ze względu na obowiązujący stan epidemii i konieczność zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa uczestnikom NWZ, zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie Spółki o zamiarze uczestnictwa w NWZ do dnia 16 lipca 2021 roku, przesyłając wiadomość e-mail na adres: nitrochem@nitrochem.com.pl.

Powyższe ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 122 (6267) w dniu 28.06.2021 r., poz. 41342.