Dla akcjonariusza

Informacja o sposobie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy mniejszościowych (dot. akcji pierwotnie objętych przez uprawnionych pracowników).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 20 lipca 2021 roku podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 5 515 666,55 zł. Wyżej wymieniona kwota zostanie podzielona wyłącznie na akcje przysługujące osobom wpisanym do rejestru akcjonariuszy na dzień dywidendy (tj. 8 września 2021) i wypłacona stosownie do posiadanych akcji.

Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A od nr 000635.944 do nr 000743.389 (akcje pierwotnie objęte przez uprawnionych pracowników) nastąpi w całości do 20.09.2021 na rachunek bankowy akcjonariusza wskazany w Oddziale Biura Maklerskiego Banku PKO BP prowadzącego rejestr Spółki.

Akcjonariusze nieposiadający numeru rachunku bankowego powinni zgłosić ten fakt w BM PKO BP, wówczas wypłata zostanie zrealizowana gotówką w oddziale w/w Banku na podstawie stosownej dyspozycji. Natomiast w przypadku, gdy akcjonariusze nie wskażą rachunków bankowych, nie podejmą gotówki mimo wcześniejszego wskazania takiego sposobu wypłaty lub też wskazany wcześniej rachunek bankowy będzie błędny lub zamknięty, środki z tytułu dywidendy będą pozostawały na indywidualnych rejestrach rynku niepublicznego i będą oczekiwały na dyspozycję akcjonariusza.

W kwocie dywidendy należnej akcjonariuszom, będącym osobami fizycznymi, zostanie uwzględniony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu wypłaconych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.

Szczegółowych informacji udziela  Dział Prawno-Administracyjny Spółki - 52 374 73 50.