Dla akcjonariusza

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. z siedzibą w Bydgoszczyna dzień 7 czerwca 2022 r.

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem: ul. T. Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000006791, posiadającej nr NIP: 5540310422, REGON: 091129384, kapitał zakładowy w wysokości 15 293 980,00 zł w całości wpłacony („Spółka”), działając na podstawie art. 398 k.s.h. i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 39 ust. 3 pkt. 14 Statutu Spółki zwołuje na dzień 07.06.2022 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: „NWZ”), które odbędzie się w siedzibie spółki MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku Kamiennej.

Szczegółowy porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad NWZ.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
  3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z KONŠTRUKTA – Industry, a.s. na realizację Linii Technologicznej Sa-15 z Systemami Pomocniczymi – po dokonaniu tej czynności.
  6. Zamknięcie obrad NWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. począwszy od dnia 2 czerwca 2022 r.

Uczestniczący w NWZ przedstawiciele akcjonariuszy – osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze – osoby fizyczne mogą brać udział w NWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości.

W celu sprawnej organizacji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie Spółki o zamiarze uczestnictwa w NWZ do dnia 31 maja 2022 roku, przesyłając wiadomość e-mail na adres: nitrochem@nitrochem.com.pl.