Dla akcjonariusza

Zarząd Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem: ul. T. Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000006791, posiadającej nr NIP: 5540310422, REGON: 091129384, kapitał zakładowy w wysokości 15 293 980,00 zł w całości wpłacony („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 § 1 k.s.h. oraz na podstawie  § 38 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23.06.2022 r. na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie spółki MESKO S.A. przy ul. Legionów 122 w Skarżysku Kamiennej.

Szczegółowy porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad ZWZ.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  2. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  3. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 r.,
  4. Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021,
  5. Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy za 2021 rok,
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2021.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
  1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  2. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  3. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 r.,
  4. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021,
  5. sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
  3. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021,
  4. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
  5. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu pomiędzy Zakładami Chemicznymi „NITRO-CHEM” S.A. a Polską Spółką Gazowniczą sp. z o.o.
 10. Zamknięcie obrad ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. począwszy od dnia 20 czerwca 2022 r.

Uczestniczący w ZWZ przedstawiciele akcjonariuszy – osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze – osoby fizyczne mogą brać udział w ZWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy winni okazać dowód tożsamości.

W celu sprawnej organizacji obrad ZWZ, zwracamy się z uprzejmą prośbą o poinformowanie Spółki o zamiarze uczestnictwa w ZWZ do dnia 16 czerwca 2022 roku, przesyłając wiadomość e-mail na adres: nitrochem@nitrochem.com.pl.