Kariera
Oferta pracy: inspektor ds. gospodarki leśnej


Wymagania niezbędne

 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe: staż pracy – co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku
  w obszarze prowadzenia gospodarki zasobów leśnych,
 • Znajomość pakietu MS Office,

Mile widziana znajomość zagadnień geodezyjnych.

Wymagania dodatkowe

Znajomość regulacji prawnych z zakresu:

 • Ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawy o odpadach,
 • Ustawy o lasach,
 • Ustawy o ochronie przyrody.

Wymagane cechy osobowe

sumienność, bezstronność, komunikatywność, kreatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność

Zadania wykonywane na stanowisku

 • Prowadzenie prac związanych z gospodarką leśną zgodnie z zasadami:
  • hodowli lasu
  • ochrony lasu
  • użytkowania lasu.
 • Współpraca z Nadleśnictwem Bydgoszcz i Urzędem Miasta w Bydgoszczy w celu prowadzenia właściwej gospodarki leśnej oraz zarządzania terenami zadrzewionymi.
 • Planowanie i prowadzenie prac leśnych zgodnie z obowiązującym Planem Urządzania Lasu.
 • Opracowanie rocznych planów działalności w zakresie gospodarki leśnej.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań L-02 i L-04 dla GUS.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką leśną oraz drzewostanem na gruntach pozostałych  Spółki.
 • Organizowanie postępowań przetargowych na prace leśne (wycinka, wywóz, cechowanie drzew) w tym:
  • przygotowywanie drewna do sprzedaży,
  • dokonanie pomiarów, klasyfikacji i wyceny rzeczoznawczej pozyskanego drewna (szacowanie wartości drewna, pozyskanego w wyniku inwestycji i wycinki-dokumentowanie wyliczeń ilości i wartości drewna możliwego do pozyskania lub pozyskanego z wycinki),
  • oznakowanie drewna (nabicie numerów oraz cechówki),
  • przekazanie pozyskanego drewna do magazynu Spółki.
 • Koordynowanie odstrzału redukcyjnego zwierzyny na ogrodzonym terenie Spółki.
 • Nadzór nad utrzymaniem dróg i parkingów ogólnozakładowych:
  • zgłaszanie konieczności odśnieżania i usuwania skutków gołoledzi,
  • zgłaszanie konieczności naprawy ubytków w drogach,
  • zgłaszanie konieczności ustawienia właściwego oznakowania i wymiany nieczytelnych znaków,
 • Prowadzenie ewidencji dróg zakładowych.
 • Zlecanie prac geodezyjnych niezbędnych do prawidłowej gospodarki majątkiem Spółki.
 • Nadzór nad pracami leśnymi, wyburzeniowymi i pracami geodezyjnymi prowadzonymi na terenie Spółki zgodnie z zawartymi umowami lub zleceniami. Sporządzanie protokołów odbioru tych prac. Wydawanie zezwoleń na prace niebezpieczne.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i benefity pozapłacowe.
 • Profesjonalne szkolenia.
 • Przyjazne środowisko pracy.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojej aplikacji poprzez: https://skk.erecruiter.pl/

Termin składania dokumentów (cv oraz list motywacyjny): 27.05.2022 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. (www.nitrochem.com.pl) w zakładce „Kariera”.