Kariera

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Theodora Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006791, sąd rejestru: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 5540310422, nr REGON: 091129384, kapitał zakładowy: 15.293.980,00 zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z administratorem, wysyłając mu wiadomość na adres: ochronadanych@nitrochem.com.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania danych przez Administratora jest:

  • przepis art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), wskazujący na możliwość przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy – w zakresie danych, które zostały wskazane w treści przepisu art. 221 1 Kodeksu pracy,
  • przepis art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia – wskazujący na możliwość przetwarzania danych w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę - w zakresie pozostałych danych podanych przez kandydata, takich jak zainteresowania, zdjęcie czy też dodatkowe informacje. Podanie tych danych jest dobrowolne.

Ewentualna zgoda jest także podstawą do przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM”.

Jeżeli chce Pani/Pan wziąć udział w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie informacji o zgodzie na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji w treści dokumentów, które Pani/Pan złożyła. Klauzula może mieć następującą treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” moich danych osobowych zawartych w treści dokumentów rekrutacyjnych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.

W związku z prowadzeniem rekrutacji dane osobowe mogą być przetwarzane również przez naszych podwykonawców:

  • podmiotów prowadzących portale rekrutacyjne, umożliwiających złożenie dokumentów rekrutacyjnych za ich pośrednictwem,
  • podmiot świadczący na naszą rzecz usługi hostingu poczty elektronicznej.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane mogą być wykorzystywane przez okres 12 miesięcy od momentu ich przekazania Zakładom Chemicznym „Nitro-Chem”.

Przysługują Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  • prawo do żądania przeniesienia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi na nieprawidłowe przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody, może Pani/Pan cofnąć zgodę w danym momencie, co nie wpłynie na prawidłowość przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy Kodeksu Pracy może być wymagane do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.