Rozwój

W 2011 roku projekt „Dywersyfikacja produkcji Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. – inwestycja w nowe technologie”, uzyskał wsparcie Unii Europejskiej. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” wybudowano linię do produkcji folii spożywczych.

W 2014 roku podpisano umowę z Ministerstwem Skarbu Państwa na realizację projektu „Modernizacja technologii produkcji trotylu, heksogenu i oktogenu”. Częścią projektu są inwestycje proekologiczne, pozwalające spełnia zaostrzone normy środowiskowe.

W 2018 roku rozpoczęliśmy realizację projektu "Materiały o strukturze nanokrystalicznej i amorficznej do konstrukcji wkładek kumulacyjnych do zastosowania w przemyśle wydobywczym" w ramach programu TECHMATSTRATEG II.

NCBiR

Celem projektu jest opracowanie nowych ładunków kumulacyjnych przeznaczonych do zastosowania w przemyśle wydobywczym do drążenia otworów strzałowych. Wdrożenie wyników projektu umożliwi wyeliminowanie procesu wiercenia otworów strzałowych tradycyjnymi metodami, co przyczyni się do zwiększenia efektywności i obniżenia kosztów procesu wydobycia.

Nowoczesne materiały o silnie rozdrobnionej strukturze lub amorficzne ze względu na swoje właściwości oraz możliwości ich kształtowania są coraz szerzej stosowane w różnych produktach. Rozdrobnienie struktury do rozmiarów nanometrycznych lub jej amorficzność umożliwiają osiągnięcie wysokiego poziomu właściwości mechanicznych, a jednocześnie wysokiej ciągliwości. Te cechy są szczególnie pożądane w przypadku materiałów stosowanych na wkładki kumulacyjne ładunków wybuchowych, gdyż gwarantują uzyskanie długiego, niepofragmentowanego strumienia kumulacyjnego o wysokich właściwościach penetracyjnych. Dzięki ładunkom kumulacyjnym zawierającym wkładki z nanomateriałów lub materiałów amorficznych można więc drążyć otwory o bardzo dużej głębokości. Tę zdolność ww. ładunków zaproponowano – w ramach niniejszego projektu – wykorzystać w przemyśle wydobywczym do wykonywania otworów strzałowych podczas urabiania skał. Idea ta stanowi główny cel projektu.

W ramach projektu zostaną wykonane modele ładunków kumulacyjnych przeznaczonych do różnych zastosowań w przemyśle wydobywczym, takich jak drążenie otworów strzałowych, drążenie otworów przy budowie szybów pionowych czy tuneli poziomych. Zastosowania te wymagają skonstruowania ładunków kumulacyjnych o różnych zdolnościach penetracyjnych, dlatego do ich budowy konieczne jest zastosowanie materiałów o różnych właściwościach. Materiały, które zostaną opracowane w ramach projektu będą się charakteryzowały bardzo wysokim poziomem dynamicznych właściwości mechanicznych, co umożliwi na ich zastosowanie również w innych sektorach gospodarki, między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, gdzie wymagana jest zdolność przenoszenia dynamicznych/udarowych obciążeń.

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:

  •  Instytut Metali Nieżelaznych - Lider

Konsorcjanci: 

  • Główny Instytut Górnictwa  
  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
  • Instytut Metalurgii Żelaza
  • Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.  

Okres realizacji projektu: 01.03.2018-28.02.2021
Całkowity koszt realizacji projektu: 9 254 538 zł
w tym dofinansowanie: 8 906 817 zł

- - -

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Nowoczesne technologie materiałowe - TECHMATSTRATEG.