Zamówienia

1. Zamawiający

Zakłady Chemiczne „ NITRO-CHEM” S.A.
Theodora Wulffa 18
85-862 Bydgoszcz

2. Przedmiot zamówienia

Budowa zewnętrznego ogrodzenia Spółki z płyt betonowych o wysokości 2 m. Górna część płotu zakończona zasiekami z drutu ostrzowego na metalowych wspornikach o wysokości 0,5 m. Całkowita wysokość  płotu ze wspornikami 2,5 m.

Długość ogrodzenia przewidzianego do budowy: 4220 mb.

W ofercie należy ująć budowę dwóch bram kolejowych o szerokości 6 m, oraz jednej bramy p.pożarowej o szerokości 4 m.

Termin zakończenia prac: 31.12.2020 r.

3. Warunki udziału w przetargu ofertowym

 • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż z 500 000 zł,
 • referencje dotyczące wykonania podobnych prac w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
 • niezaleganie ze składkami w ZUS,
 • niezaleganie z płatnością podatków w Urzędzie Skarbowym,
 • wykonanie prac własnymi pracownikami i sprzętem bez wykorzystania podwykonawców,
 • udzielenie gwarancji na zbudowane ogrodzenie na okres 36 miesięcy
 • dokonanie wizji lokalnej terenu wykonania ogrodzenia.

4. Zdolność techniczna lub zawodowa

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że :

 • Posiada doświadczenie w zakresie wykonywania robót odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 zadania , która zawierała w swoim zakresie budowę ogrodzenia,
 • dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy będą wyznaczeni przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
 • dysponuje pracownikiem pełniącym funkcję kierownika budowy tzn. posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi,
 • dysponuje odpowiednią ilością sprzętu technicznego zapewniającego właściwe i terminowe wykonanie prac związanych z budową ogrodzenia.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę

 • Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego , Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w tym co najmniej 1 zadania, która w swoim zakresie zawierała budowę ogrodzenia,
 • wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia , ze wskazaniem osoby kierującej robotami budowlanymi,
 • dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 zł,
 • wykaz posiadanego sprzętu technicznego koniecznego do wykonania zadania,
 • oświadczenie o niekorzystaniu do wykonania zadania z podwykonawców.
 • oświadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane ogrodzenie na okres 36 miesięcy od dnia zakończenia prac.

6. Termin składania ofert

Oferty wraz z załączonymi dokumentami należy składać w Kancelarii Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy przy ul. Theodora Wulffa 18 w dni powszednie w godzinach 07:00-15:00 w terminie do dnia 24.07.2020 do godziny 12.00

7. Wykluczenia

Oferta zostanie odrzucona w przypadku:

 • niezłożenia któregokolwiek dokumentu wykazanego w 4 ogłoszenia,
 • nieodbycia wizji lokalnej terenu wykonania ogrodzenia.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi oferentami.
 3. W sprawie ogłoszenia o przetargu oraz ustalenia daty wizji lokalnej należy kontaktować się z Kierownikiem Działu Ochrony i Zarządzania Majątkiem p. Robertem Stasiłowiczem nr tel. 600 323 206 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.