Zamówienia

1.    Ogólne informacje:

Ogrodzenie zewnętrzne Z.Ch. NITRO CHEM przebiega głównie w terenie leśnym wzdłuż pasa pożarowego. Całkowita długość ogrodzenia do remontu to odcinek liczący ok 4220 mb, w linii którego znajdują się 2 bramy kolejowe dwuskrzydłowe symetryczne o szerokości 6m i jedna brama drogowa o szerokości 4m zgodnie z rysunkami w załączeniu. Zadanie polega na wykonaniu remontu istniejącego ogrodzenia poprzez wymianę elementów na nowe. Ogrodzenie musi być wykonane z płyt betonowych o wymiarach 2000x500 mm osadzonych pomiędzy betonowymi słupami ogrodzeniowymi. Pierwsza płyta ma być wkopana na głębokość min 200 mm. Nad płytami ogrodzeniowymi musi być rozciągnięty  drut kolczasty zamontowany na ukośnych wysięgnikach stalowych, podwyższający ogrodzenie o ok 200 mm. Wysokość całkowita ogrodzenia wraz z drutem kolczastym,  licząc od poziomu gruntu, powinna wynosić min 2000 mm.  Przebieg ogrodzenia wraz z jego lokalizacją przedstawia poglądowa mapa zagospodarowania terenu dostępna w siedzibie zakładu, która będzie do wglądu w dniu wizji lokalnej (Wydz. Remontów i Inwestycji TM).  

Planowany termin wykonania prac 2020 / 2021 rok, nie później niż do końca III kwartału 2021 roku.

2.    Wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

 • posiadający doświadczenie w realizacji napraw, modernizacji i budowy ogrodzeń dla obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert co najmniej 2 zadania, które zawierały w swoim zakresie budowę ogrodzenia;
 • posiadający odpowiednie uprawnienia do prowadzenia działalności,
 • dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym,
 • udzielą gwarancji na wykonane prace na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru;
 • dokonają wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami wykonania zadania.

3.    SIWZ

Wykonawcy po odbyciu wizji lokalnej zobowiązani są do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie ofert na zadanie pod nazwąRemont zewnętrznego ogrodzenia terenu Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A.” z podpisanym oświadczeniem osoby mającej dostęp do informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

Po złożeniu stosownych dokumentów do biura Wydziału Remontów i Inwestycji (TM), oferentom zostanie przekazana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w celu opracowania kompletnej oferty.

4.    Dokumenty

Forma oferty:

 • oferent powinien przesłać i złożyć w siedzibie zamawiającego jeden egzemplarz oferty sporządzony w formie pisemnej,
 • oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim, podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta (parafy wraz z imienną pieczątką na każdej ze stron),
 • strona tytułowa oferty powinna być zgodna ze wzorem załączonym do niniejszej specyfikacji,
 • wymaga się zapakowania oferty w podwójnej kopercie. Kopertę zewnętrzną należy opisać, jak w ramce:

Remont zewnętrznego ogrodzenia terenu

NIE OTWIERAĆ

Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” S.A.
Wydział Remontów i  Inwestycji (TM)
ul. Theodora Wulffa 18
85-868 Bydgoszcz

 • kopertę wewnętrzną należy opatrzyć pieczęcią firmową oraz napisem:

Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. 
Wydział Remontów i Inwestycji (TM)
Remont zewnętrznego ogrodzenia terenu

Zawartość oferty:

Komplet dokumentów składa się z:

 • oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w ograniczonym konkursie ofert;
 • oświadczenia osoby mającej dostęp do informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w Zakładach Chemicznych Nitro-Chem S.A.;
 • oświadczenia o posiadaniu doświadczenia;
 • oświadczenia o posiadaniu uprawnień;
 • oświadczenia o posiadaniu odpowiedniego potencjału technicznego i osobowego umożliwiającego wykonanie zamówienia;
 • oferta na wykonanie prac wraz kosztorysem ofertowym ze wskazaniem czasu potrzebnego na realizację zamówienia.

Podpisany i prawidłowo wypełniony komplet dokumentów, których wzór w załączeniu, należy składać w siedzibie Zakładów Chemicznych NITRO CHEM S.A. przy ul. Theodora Wulffa, w terminie do 30.11.2020 r. do godz. 13:00.

5.    Zamówienie

Konkursu i zamówienia nie organizuje się w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Nie dopuszcza się:

 • składania ofert częściowych;
 • składania ofert wspólnych przez dwóch lub więcej oferentów;
 • powierzenia zadania ani jego części podwykonawcom.

6.    Kryteria wyboru

Atrakcyjność ofert będzie oceniana na podstawie kryteriów:

 • ceny całego zadania w PLN,
 • doświadczenia wykonawcy i personelu w realizacji napraw, modernizacji i budów ogrodzeń dla obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej oraz jego oceny ogólnej
  i wiarygodności,
 • okresu gwarancji,
 • czasu i terminu wykonania zadania.

7.    Wykluczenia:

Oferta zostanie odrzucona w przypadku:

 • niezłożenia któregokolwiek dokumentu wskazanego w punkcie 4;
 • nieodbycia wizji lokalnej terenu na którym będą prowadzone prace remontowe.

8.    Dane kontaktowe

Ze strony Zakładów Chemicznych Nitro-Chem S.A  upoważniony do kontaktów z wykonawcami jest:

z-ca kierownika Wydziału Remontów i Inwestycji
Inspektor nadzoru
Mariusz Łukaszewicz
tel. +48 52 374 70 24, tel. kom. 881 211 665.
e-mail: lukaszewicz@nitrochem.com.pl

9.    Załączniki

 • Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie ofert
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie osoby mającej dostęp do informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w ograniczonym konkursie ofert
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia dla ograniczonego konkursu ofert
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o uprawnieniach osób biorących udział w realizacji zadania
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału technicznego i osobowego

Zastrzega się prawo do zmiany trybu postępowania jak również do zmiany istotnych warunków zamówienia w tym do wydłużenia terminu składania ofert, jak również prawo do swobodnego unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz prawo swobodnego kwalifikowania ofert do poszczególnych etapów postępowania przy zachowaniu zasad gospodarności, skuteczności i wydajności. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.