Zamówienia

Poszukujemy wykonawcy usług: naprawa torów kolejowych, rozjazdów, łączników znajdujących się na terenie bocznicy kolejowej Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A.

Zakres naprawy:

  1. wymiana pojedynczych podkładów drewnianych – 56 sztuk,
  2. podbijanie torów podbijakami elektrycznymi,
  3. mechaniczne podbicie 3 torów podbijarką torową o łącznej długości – 1,925 km,
  4. uzupełnienie złączek – śruby stopowe, łapki, pierścienie sprężyste – 1410 sztuk,
  5. uzupełnienie podsypki z tłucznia,
  6. wymiana pojedynczych szyn S49 – 12 mb,
  7. naprawa rozjazdów – wymiana podrozjezdnic drewnianych, wymiana części rozjazdu, napawanie,
  8. naprawa 3 przejazdów kolejowych płytami betonowymi CBP,
  9. wymiana podrozjezdnic drewnianych – 190 mb.

Warunkiem obligatoryjnym złożenia oferty jest uprzednie odbycie wizji lokalnej na obiekcie i sporządzenie dokładnych obmiarów przez wykonawcę. Wizja lokalna musi zostać potwierdzona pisemnie przez zamawiającego i jest możliwa do zrealizowania w każdej chwili po wcześniejszym umówieniu.

Dodatkowo warunkiem obligatoryjnym jest załączenie do oferty kosztorysu inwestorskiego szczegółowego

Ze względu na złożoność wykonywanego zadania (mi. normalna praca bocznicy) prosimy o załączenie referencji na wykonanie tego typu robót.

Zamawiający oczekuje udzielenia minimalnie 48-miesięcznej gwarancji jakości dostarczonych materiałów i urządzeń, jak również udzielenia gwarancji na całość wykonanych prac.

Oferent powinien przesłać jeden egzemplarz oferty sporządzony w formie pisemnej, napisanej czytelnie, w języku polskim, podpisanej przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta. Strona tytułowa oferty powinna być zgodna ze wzorem załączonym do niniejszej specyfikacji. Oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie, którą należy opatrzyć pieczątką własnej firmy oraz napisem:

Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A.
Wydział Remontów i Wykonania Inwestycji
lub Kancelaria
ul. Theodora Wuffa 18
85-825 Bydgoszcz
Tytuł oferty

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Wydział Remontów i Wykonania Inwestycji lub przesłać pocztą w terminie do 28/07/2021 do godziny 15.00.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.

Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty, ani ogłoszenia o przetargu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego unieważnienia postępowania bez podania przyczyn lub zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.