Zamówienia

Poszukujemy wykonawcy usług na realizację projektu wykonawczego dla istniejącego budynku biurowo – magazynowego o parametrach:

  • kubatura 78 113,0 m3
  • powierzchnia zabudowy 1082,65m2
  • 3 kondygnacje nadziemne

Realizacja zadania przypada w okresie od 02.11.2021r. do 31.05.2022r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający doświadczenie wykonawcy i personelu w realizacji napraw, modernizacji i budów obiektów przemysłowych, biurowych i socjalnych, z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia działalności, dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym. 

Podpisany i prawidłowo wypełniony komplet dokumentów należy składać w siedzibie spółki w terminie do 30.09.2021r. do godz. 14:00.

Komplet dokumentów składa się z:

  • wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie ograniczonym,
  • oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w ograniczonym konkursie ofert,
  • oświadczenia o posiadaniu doświadczenia
  • oświadczenia o posiadaniu uprawnień,
  • oświadczenia o posiadaniu odpowiedniego potencjału technicznego i osobowego umożliwiającego wykonanie zamówienia,
  • oświadczenia osoby mającej dostęp do informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w Zakładach Chemicznych Nitro-Chem S.A.

Konkursu i zamówienia nie organizuje się w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, a także ofert wspólnych przez dwóch lub więcej oferentów. Informacje szczegółowe zawarte w SIWZ zostaną przekazane oferentowi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie ograniczonym.

Zastrzega się prawo do zmiany trybu postępowania jak również do zmiany istotnych warunków zamówienia w tym do wydłużenia terminu składania ofert, jak również prawo do swobodnego unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz prawo swobodnego kwalifikowania ofert do poszczególnych etapów postępowania przy zachowaniu zasad gospodarności, skuteczności i wydajności. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.