Nawóz SuperSoil

Nawóz SuperSoil

„Super

SuperSoil to nawóz płynny azotowy N(S) 6(4) doglebowy. Przeznaczony jest do przedsiewnego stosowania, w szczególności do gleb ubogich w siarkę, min. w następujących uprawach roślin:

 • zboża ozime i jare,
 • rzepak ozimy,
 • buraki cukrowe,
 • ziemniaki,

Nawóz powstały ze zmieszania typów nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”” A.1.4 Siarczan amonu i A.1.5 Azotan amonu.

SKŁAD MIESZANINY

 • Siarczan (VI) amonu: 20-26%
 • Azotan (V) amonu: 2-7%
 • Woda: 67-78%

Przed zastosowaniem mieszaninę należy rozcieńczyć wodą w stosunku objętościowym mieszanina: woda - od 1:7 do 1:10.

SKŁADNIKI POKARMOWE

Składnik odżywczy Zawartość
Azot całkowity (N) 6% (m/m)
Azot amonowy (N-NH4) 5% (m/m)
Azot azotanowy (N-NO3) 1% (m/m)
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie 11% (m/m)
Siarka całkowita (S) 4,4 % (m/m)

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU

 • Pod zboża ozime 20-40 kg/ha
 • Pod zboża jare 15-35 kg/ha
 • Rzepak ozimy 35-55 kg/ha
 • Pod buraki cukrowe 25-70 kg/ha
 • Pod ziemniaki 20-50 kg/ha
 • Pod kukurydzę 30-60 kg/ha

INSTRUKCJA STOSOWANIA

 • SuperSoil przeznaczony jest do stosowania w uprawach polowych za pomocą profesjonalnych opryskiwaczy.
 • Temperatura powietrza podczas opryskiwania powinna wynosić od +4 Cdo +25 C.
 • Nawóz jest kompatybilny z większością stosowanych pestycydów i herbicydów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 • Nawóz azotowy może być produktem szkodliwym w przypadku połknięcia.
 • W przypadku dostania się nawozu do oczu, przemyć dużą ilością czystej wody. Skontaktować się z lekarzem.
 • Przy długotrwałych pracach manualnych używać środków ochrony dróg oddechowych i oczu.
 • W przypadku rozlania należy spłukać duża ilością wody.

ZASADY TRANSPORTOWANIA I PRZECHOWYWANIA

 • SuperSoil nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID/ADR/IMDG.
 • Chronić przed nasłonecznieniem
 • Temperatura przechowywania od -5 cdo +30 c
 • Ilość warstw składowania w magazynie – max. 2
 • Ilośc warstw w czasie transportu – max. 1

Okres przydatności do stosowania – 3 lata

Masa netto: 1300kg/1000 dm3

DANE PRODUKTU

Stan skupienia Ciecz
Kolor barwa od jasnożółtej do jasnobrązowej
Palność materiałów Produkt niepalny
pH Około 5
Rozpuszczalność Rozpuszczalny w wodzie: mieszanina jest wodnym roztworem siarczanu (VI) amonu i azotanu (V) amonu. Rozpuszczalność w wodzie: siarczanu (VI) amonu 760 g/l; azotanu (V) amonu >100g/l (20oC)
Gęstość lub gęstość względna 1160 kg/m3

ZAŁĄCZNIKI